Jesteśmy producentem samoprzylepnej folii ochronnej.

  +420 776 087 739       obchod@suprofilm.cz    Zábřežská 74, 787 01 Šumperk

HomeOgólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Obecná ustanovení

Předmětem těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek fy. SUPROFILM s.r.o. (dále jen VODP) je úprava vztahu mezi společností SUPROFILM s.r.o. jako dodavatelem (dále jen prodávající) a odběratelem (dále jen kupující) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, potvrzení objednávky, nebo daňového dokladu – faktury. Odchylky od těchto VODP mají platnost jen na základě oboustranné písemné dohody. Tyto VODP se přikládají vždy jen k první smlouvě, vystavované kupujícímu.

Kupující uznává následující VODP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci dodavatelské smlouvy a vzdává se uplatnění vlastních nákupních podmínek.

 1. Vznik kupní smlouvy (dále jen smlouva)

1.1 Smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího, podpisem smlouvy, nebo bezvýhradným přijetím závazné nabídky prodávajícího kupujícím.

1.2 Smlouva může také vzniknout na základě objednávky kupujícího předáním zboží kupujícímu, nebo prvnímu dopravci k přepravě zboží kupujícímu. V tomto případě smlouva vzniká v rozsahu sortimentu a množství uvedených na dodacím listě.

1.3 Uzavřením smlouvy ztrácí platnost veškeré podmínky a skutečnosti, které byly ujednány mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen stranami) před jejím podpisem, s výjimkou těchto VODP a těch, které nebyly výslovně zahrnuty do textu smlouvy.

1.4 Veškeré změny či doplnění platné smlouvy lze učinit pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou stran ve formě dodatků ke smlouvě.

 1. Povinnosti stran

2.1 Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v souladu s jejím zněním, ve sjednané kvalitě a množství a převést na kupujícího vlastnické právo v souladu se smlouvou.

2.2 Prodávající dodá zboží včetně balení tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před jeho znehodnocením (obvyklé balení), zříká se však zodpovědnosti za poškození předmětu smlouvy vinou neodborné manipulace na straně dopravce nebo kupujícího. Ve smlouvě může být sjednáno speciální balení.

2.3 Prodávající deklaruje, že předmět smlouvy je v souladu se všemi příslušnými zákonnými ustanoveními.

2.4 Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být rovněž samostatně fakturovány.

2.5 Kupující je povinen převzít předmět smlouvy a zaplatit kupní cenu smlouvou stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě.

2.6 Strany jsou povinny bez zbytečného odkladu vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které mohou mít důsledky pro plnění smlouvy.

 1. Platební podmínky

3.1 Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného a DPH na účet prodávajícího ve stanovené lhůtě. Splatnost faktur je 14 dnů od jejího vystavení, není-li dohodnuto písemně jinak.

3.2 Kupující není oprávněn si započíst k tíži kupní ceny případné pohledávky vůči prodávajícímu, není-li dohodnuto písemně jinak.

3.3 Je-li kupující v prodlení s placením jakékoliv faktury, je prodávající oprávněn účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky a kupující je povinen ji uhradit. Prodávající je oprávněn přerušit dodávku dalšího objednaného zboží.

3.4 Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží kupujícímu, nebo prvnímu veřejnému dopravci a prodávající vystaví kupujícímu řádný daňový doklad – fakturu.

 1. Kupní cena

4.1 Kupní cena je stanovena v platné nabídce prodávajícího kupujícímu a obsahuje obvyklé balení a značení zboží. Cena je platná do odvolání nabídky nebo do doby vystavení nové nabídky.

4.2 Kupující nese ke své tíži všechny výlohy a poplatky, které mohou vzniknout mimo území ČR, jako např. daně, cla, dovozní poplatky a podobně.

 1. Dodací podmínky

5.1 Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

5.2 Nedojde-li ve smlouvě k výslovné dohodě o termínu dodání zboží, je tuto dobu oprávněn určit prodávající.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit objednané množství, bez předchozího souhlasu kupujícího o max. +/- 10%, pokud kupující výslovně v objednávce neuvede jinak a také množství je možno dodat ve více dílčích délkách pokud kupující neuvede jinak.

5.4 U zboží jehož objednané množství je větší než 150 rolí, hradí dopravní náklady v ČR prodávající – CPT (dle INCOTERMS 2000), pokud není prodávajícím stanoveno jinak.

5.5 U zboží, jehož objednané množství je nižší než 150 rolí, je tato cena EXW, případně dopravní náklady na dodání zboží kupujícímu hradí kupující.

5.6 U zboží na dobírku je účtováno doběrečné. 

5.7 Pokud není v potvrzení objednávky, či na dodacím listě stanoveno jinak, zboží je dodáváno v nevratných obalech.  Zboží je možno dodávat v nadstandardním balení (např. pro lodní přepravu) za příplatek. Vratné přepravní obaly budou kupujícímu fakturovány s dodávkou výrobků samostatnou položkou (vratnými přepravními obaly se ve smyslu všeobecných obchodních podmínek rozumí vratné palety a kovové dutinky). 

Kupující je oprávněn vratné přepravní obaly vrátit prodávajícímu nejpozději však do tří měsíců od realizované dodávky výrobků a to na vlastní náklady. Vratné přepravní obaly vrácené kupujícím budou prodávajícím dobropisovány, avšak nesmí být poškozené či znečistěné, jinak má prodávající právo takové obaly nepřijmout nebo vrátit zpět na náklady kupujícího.

Na dodacím nebo přepravním listu k obalům musí být vždy uvedena čísla faktur prodávajícího, počet kusů a druh vrácených  obalů.

 1. Výhrada vlastnického práva

6.1 Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím tj. připsáním vyfakturované částky na účet prodávajícího.

 1. Vrácení zboží

7.1 Kupující může vrátit dodané zboží prodávajícímu pouze na základě předchozí písemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

7.2 Zboží nebude přijato prodávajícím bez příslušného dokladu – „Vrácení zboží“, které vystavuje prodávající a pouze ve stavu vydodaném prodávajícím kupujícímu.

 1. Odstoupení od smlouvy

8.1 V případě odstoupení od smlouvy kupujícím v průběhu dodací lhůty je prodávající oprávněn účtovat odstupné ve výši 25% z celkové kupní ceny. Tímto není dotčen nárok na náhradu škod, které prodávajícímu případně vznikly v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

8.2 Zaplacením odstupného dle bodu 8.1 těchto VODP smlouva zaniká.

 1. Reklamační režim

9.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce maximálně 12 měsíců od vydodání zboží, a při dodržení především těchto skladovacích podmínek dodavatele: Folie musí být skladována v suchém a bezprašném prostředí. Folie nesmí být v době skladování vystavována déletrvajícím teplotám větším než 25°C a nižším než 0°C. Folie musí být aplikována na chráněný materiál v průběhu 6 měsíců od expedice ze závodu SUPROFILM s.r.o. Folie musí být odstraněna z materiálu nejpozději do 6 měsíců po aplikaci nebo do 3 měsíců po aplikaci, jestliže byl chráněný materiál vystaven povětrnostním vlivům, pokud není v technické specifikaci jednotlivých výrobků stanoveno jinak. Doporučená teplota materiálu při snímání ochranné folie je 10-35 °C.

9.2 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout zboží při jeho odběru nebo převzetí a v případě zjištěných vad sepsat o výsledku prohlídky protokol a doručit jej prodávajícímu.

9.3 Reklamace množstevních vad, kdy dodané množství, či sortiment neodpovídá množství uvedenému na dodacím listě, je přípustná ve lhůtě do 5 pracovních dnů od převzetí, nebo obdržení dodávky zboží, jinak nárok z reklamace zaniká. Kupující je povinen doložit číslo dodacího listu a faktury.

9.4 Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat nejpozději v okamžiku obdržení popř. převzetí dodávky zboží, jinak nárok z reklamace zaniká.

9.5 Skryté vady zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v záruční době.  V případě reklamace přenosu lepidla z folie na chráněný povrch se skrytá vada stává zjevnou v okamžiku sejmutí ochranné folie z povrchu a kupující je povinen tuto závadu reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dní od sejmutí folie z povrchu. Reklamace přenosu lepidla uplatněné po této lhůtě nemohou být akceptovány, stejně tak veškeré nároky z těchto reklamací zaniknou uplynutím lhůty 7 dní od sejmutí ochranné folie z povrchu.

9.6 Prodávající je oprávněn rozhodnout na základě předložených dokladů, popř. prohlídky reklamovaného zboží o oprávněnosti reklamovaných vad a to do 30-ti dnů od doručení reklamace. V případě nutnosti vypracování znaleckého posudku či jiného posouzení se tato lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů.

9.7 Reklamace ze strany kupujícího musí být uplatněna písemnou formou na adresu SUPROFILM s.r.o., Zábřežská 74, 787 01 Šumperk, ČR, kde je nutno jednoznačně specifikovat reklamované nedostatky.

9.8 Neoznámení vad ve stanovených lhůtách znamená, že kupující dodávku bez připomínek přijal.

9.9 V případě oprávněné reklamace vady odstranitelné tuto vadu do 30-ti dnů na svoje náklady prodávající odstraní.

9.10 V případě oprávněné reklamace vady neodstranitelné, prodávající zboží vymění za bezvadné popř. vrátí kupní cenu kupujícímu. Jestliže tato vada nebrání v užívání zboží poskytne prodávající kupujícímu odpovídající slevu.

9.11 Pokud bude zjištěno, že reklamovaná vada vznikla v důsledku nesprávného skladování, užívání, aplikace folie nebo nešetrné manipulace se zbožím, kupujícímu zaniká nárok na reklamaci.

9.12 Rozsah odpovědnosti prodávajícího je omezen na výměnu, vrácení nebo dodatečnou dodávku a to pouze na základě vlastního uvážení prodávajícího. V žádném případě nemůže prodávající nést odpovědnost ve vztahu k jakékoliv nepřímé nebo následné škodě, včetně ztráty zisku, a jeho odpovědnost nemůže překročit kupní cenu produktu dodaného kupujícímu.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1 Technické změny  vyhrazeny.

10.2 V případě, že kupující nebude mít ve vztahu k prodávajícímu vypořádány veškeré finanční závazky včetně smluvních pokut, odstupného a úroků z prodlení, je prodávající oprávněn odstoupit jednostranně od uzavřené kupní smlouvy. Kupující není oprávněn v tomto případě domáhat se jakékoliv náhrady škody.

10.3 Prodávající si vyhrazuje právo měnit, nebo doplňovat tyto VODP, popř. vydat VODP nové.

10.4 Nákupní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s těmito VODP jsou pro prodávajícího nezávazné, i když jsou součástí objednávky kupujícího a prodávající je nerozporoval.

10.5 Veškeré údaje obsažené v kupní smlouvě jsou předmětem obchodního tajemství a nesmí být sděleny třetí osobě.

10.6 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VODP se stane protiprávním a neplatným, ostatní ustanovení tímto nebudou nikterak dotčena a strany se dohodnou na zákonné a platné verzi tohoto ustanovení.

10.7 Všechny spory vyplývající z těchto VODP budou strany řešit především vzájemnou dohodou. Strany se dohodly, že s konečnou platností budou spory řešeny u Okresního soudu v Šumperku.

General conditions

The subject of these General Terms and Conditions of Business and Delivery by SUPROFILM s.r.o. (hereinafter referred to as GTCBD) is an adjustment of the relationship between SUPROFILM s.r.o. as a supplier (hereinafter referred to as the seller) and a customer (hereinafter referred to as the buyer) and are an integral part of every purchase contract, order confirmation, or tax document – invoice. Deviations from these GTC are valid only on the basis of a mutual written agreement. These GTCBDs are always attached only to the first contract issued to the buyer.

The Buyer acknowledges the following GTCBD as binding for all performances to be performed under the supply contract and waives the application of its own purchase conditions.

 1. Establishment of the purchase contract (hereinafter referred to as the contract)

1.1 The contract is created on the basis of the buyer’s order, by signing the contract, or by unconditional acceptance of the seller’s binding offer by the buyer.

1.2 The contract may also be based on the buyer’s order by handing over the goods to the buyer, or the first carrier to transport the goods to the buyer. In this case, the contract is created within the scope of the assortment and quantities stated on the delivery note.

1.3 By concluding the contract, all conditions and facts that were agreed between the seller and the buyer (hereinafter referred to as the parties) before its signing expire, with the exception of these GTC and those that were not explicitly included in the text of the contract.

1.4 All changes or additions to a valid contract may only be made in writing by mutual agreement of both parties in the form of amendments to the contract.

 1. Obligations of the parties

2.1 The seller is obliged to deliver the subject of the contract in accordance with its wording, in the agreed quality and quantity and to transfer ownership to the buyer in accordance with the contract.

2.2 The seller delivers the goods, including packaging, so as to ensure sufficient protection against deterioration (usual packaging), but disclaims liability for damage to the subject of the contract due to improper handling on the part of the carrier or buyer. Special packaging can be agreed in the contract.

2.3 The Seller declares that the subject of the contract is in accordance with all relevant legal provisions.

2.4 Partial deliveries are permitted and may also be invoiced separately.

2.5 The Buyer is obliged to take over the subject of the contract and pay the purchase price in the manner specified in the contract and within the specified period.

2.6 The parties are obliged to inform each other without undue delay of all facts that may have consequences for the performance of the contract.

 1. Payment terms

3.1 The Buyer undertakes to pay the purchase price for the delivered goods and services, including any shipping and VAT, to the Seller’s account within the specified period. The maturity of invoices is 14 days from its issuance, unless otherwise agreed in writing.

3.2 The Buyer is not entitled to debit the purchase price of any receivables from the Seller, unless otherwise agreed in writing.

3.3 If the buyer is in arrears with the payment of any invoice, the seller is entitled to charge for each day of delay a contractual penalty of 0.1% of the unpaid amount and the buyer is obliged to pay it. The seller is entitled to interrupt the delivery of other ordered goods.

3.4 The right to invoice arises for the seller on the day of delivery of the goods to the buyer or the first public carrier and the seller issues a proper tax document – invoice.

 1. Purchase price

4.1 The purchase price is specified in the valid offer of the seller to the buyer and includes the usual packaging and marking of goods. The price is valid until the offer is canceled or until a new offer is issued.

4.2 The Buyer shall bear all expenses and fees that may arise outside the territory of the Czech Republic, such as taxes, duties, import fees and the like.

 1. Terms of delivery

5.1 The Seller will fulfill the delivery of the goods by handing over the goods to the Buyer, or by handing over the goods to the first carrier, thus also passing the risk of damage to the goods to the Buyer.

5.2 If there is no explicit agreement in the contract on the date of delivery of goods, the seller is entitled to specify this period.

5.3 The seller reserves the right to change the ordered quantity, without the prior consent of the buyer by max. +/- 10%, unless the buyer explicitly states otherwise in the order and the quantity can be delivered in more partial lengths unless the buyer states otherwise.

5.4 For goods whose ordered quantity is greater than 150 rolls, the transport costs in the Czech Republic are paid by the seller – CPT (according to INCOTERMS 2000), unless otherwise specified by the seller.

5.5 For goods whose ordered quantity is less than 150 rolls, this price is EXW, or the transport costs for the delivery of goods to the buyer shall be borne by the buyer.

5.6 Cash on delivery is charged for cash on delivery.

5.7 Unless otherwise stated in the order confirmation or on the delivery note, the goods are delivered in non-returnable packaging. The goods can be delivered in above-standard packaging (eg for shipping) at an additional cost. Returnable transport packaging will be invoiced to the buyer with the delivery of products as a separate item (returnable transport packaging in the sense of the general terms and conditions means returnable pallets and metal sleeves).

The buyer is entitled to return the returnable transport packaging to the seller, however, no later than three months after the delivery of products at his own expense. Returnable transport packaging returned by the buyer will be credited by the seller, but must not be damaged or soiled, otherwise the seller has the right not to accept such packaging or return it at the expense of the buyer.

The delivery or transport note for the packaging must always state the invoice numbers of the seller, the number of pieces and the type of returned packaging.

 1. Reservation of title

6.1 The goods remain the property of the seller until full payment of the purchase price by the buyer, ie by crediting the invoiced amount to the seller’s account.

 1. Returned goods

7.1 The Buyer may return the delivered goods to the Seller only on the basis of a prior written agreement between the Buyer and the Seller.

7.2 The goods will not be accepted by the seller without the relevant document – „Return of goods“, which is issued by the seller and only in the condition delivered by the seller to the buyer.

 1. Withdrawal from the contract

8.1 In the event of withdrawal from the contract by the buyer during the delivery period, the seller is entitled to charge a severance pay of 25% of the total purchase price. This does not affect the right to compensation for damages that may have occurred to the seller in connection with the withdrawal from the contract.

8.2 Upon payment of the severance pay according to point 8.1 of these GTCBD, the contract terminates.

 1. Complaint mode

9.1 The Seller provides a warranty for the goods for a maximum of 12 months from the delivery of the goods, and in compliance with the following storage conditions of the supplier: The film must be stored in a dry and dust-free environment. The film must not be exposed to prolonged temperatures higher than 25°C and lower than 0°C during storage. The film must be applied to the protected material within 6 months of dispatch from the SUPROFILM s.r.o. The film must be removed from the material no later than 6 months after application or within 3 months after application if the protected material has been exposed to the weather, unless otherwise specified in the technical specifications of the individual products. The recommended material temperature when removing the protective film is 10-35°C.

9.2 The buyer is obliged to inspect the goods without undue delay upon receipt or acceptance and, in the event of any defects, to draw up a report on the result of the inspection and deliver it to the seller.

9.3 Complaints of quantity defects, when the delivered quantity or assortment does not correspond to the quantity stated on the delivery note, is admissible within 5 working days from receipt or receipt of the delivery of goods, otherwise the right to complain expires. The buyer is obliged to provide the number of the delivery note and invoice.

9.4 The buyer is obliged to complain about obvious defects of the goods at the latest at the moment of receipt or acceptance of the delivery of goods, otherwise the right from the complaint expires.

9.5 The buyer is obliged to complain about hidden defects of the goods without undue delay after their discovery, but no later than during the warranty period. In the event of a complaint about the transfer of adhesive from the foil to the protected surface, the hidden defect becomes apparent at the moment of removing the protective foil from the surface and the buyer is obliged to complain about this defect without undue delay, no later than 7 days after removing the foil from the surface. Complaints of adhesive transfer made after this period cannot be accepted, as well as all claims from these complaints expire after 7 days from the removal of the protective film from the surface.

9.6 The seller is entitled to decide on the basis of submitted documents, or inspections of the claimed goods on the justification of the claimed defects within 30 days from the delivery of the claim. If it is necessary to prepare an expert opinion or other assessment, this period is extended by another 30 days.

9.7 Complaints from the buyer must be made in writing to the address SUPROFILM s.r.o., Zábřežská 74, 787 01 Šumperk, Czech Republic, where it is necessary to clearly specify the claimed deficiencies.

9.8 Failure to notify defects within the specified time limits means that the buyer has accepted the delivery without comments.

9.9 In the event of a justified claim for a defect that can be eliminated, the seller shall remove the defect within 30 days at his own expense.

9.10 In the event of a justified complaint, the irreparable defect, the seller will exchange the goods for faultless or returns the purchase price to the buyer. If this defect does not prevent the use of the goods, the seller will provide the buyer with a corresponding discount.

9.11 If it is found that the claimed defect was caused by improper storage, use, application of foil or careless handling of the goods, the buyer loses the right to make a claim.

9.12 The scope of the Seller’s liability is limited to replacement, return or additional delivery at the Seller’s sole discretion. In no event may the seller be liable for any indirect or consequential damages, including loss of profit, and his liability may not exceed the purchase price of the product delivered to the buyer.

 1. Final provisions

10.1 Subject to technical changes.

10.2 In the event that the buyer does not have settled all financial obligations in relation to the seller, including contractual penalties, severance pay and interest on arrears, the seller is entitled to withdraw unilaterally from the concluded purchase contract. The buyer is not entitled to claim any damages in this case.

10.3 The Seller reserves the right to change or supplement these GTCBD, or issue new GTCBD.

10.4 The purchase conditions of the buyer, which are in conflict with these GTCBD, are non-binding for the seller, even if they are part of the buyer’s order and the seller has not contradicted them.

10.5 All data contained in the purchase contract are subject to trade secrets and may not be disclosed to a third party.

10.6 In the event that any provision of these GTC becomes illegal and invalid, the other provisions will not be affected in any way and the parties will agree on a legal and valid version of this provision.

10.7 All disputes arising from these GTC shall be resolved by the parties primarily by mutual agreement. The parties have agreed that the disputes will be finally settled at the District Court in Šumperk.

pl_PL