Jsme výrobci samolepící ochranné fólie.

  +420 776 087 739          obchod@suprofilm.cz   Zábřežská 74, 787 01 Šumperk

Obecná ustanovení

Předmětem těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek fy. SUPROFILM s.r.o. (dále jen VODP) je úprava vztahu mezi společností SUPROFILM s.r.o. jako dodavatelem (dále jen prodávající) a odběratelem (dále jen kupující) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, potvrzení objednávky, nebo daňového dokladu – faktury. Odchylky od těchto VODP mají platnost jen na základě oboustranné písemné dohody. Tyto VODP se přikládají vždy jen k první smlouvě, vystavované kupujícímu.

Kupující uznává následující VODP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci dodavatelské smlouvy a vzdává se uplatnění vlastních nákupních podmínek.

  1. Vznik kupní smlouvy (dále jen smlouva)

1.1 Smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího, podpisem smlouvy, nebo bezvýhradným přijetím závazné nabídky prodávajícího kupujícím.

1.2 Smlouva může také vzniknout na základě objednávky kupujícího předáním zboží kupujícímu, nebo prvnímu dopravci k přepravě zboží kupujícímu. V tomto případě smlouva vzniká v rozsahu sortimentu a množství uvedených na dodacím listě.

1.3 Uzavřením smlouvy ztrácí platnost veškeré podmínky a skutečnosti, které byly ujednány mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen stranami) před jejím podpisem, s výjimkou těchto VODP a těch, které nebyly výslovně zahrnuty do textu smlouvy.

1.4 Veškeré změny či doplnění platné smlouvy lze učinit pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou stran ve formě dodatků ke smlouvě.

  1. Povinnosti stran

2.1 Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v souladu s jejím zněním, ve sjednané kvalitě a množství a převést na kupujícího vlastnické právo v souladu se smlouvou.

2.2 Prodávající dodá zboží včetně balení tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před jeho znehodnocením (obvyklé balení), zříká se však zodpovědnosti za poškození předmětu smlouvy vinou neodborné manipulace na straně dopravce nebo kupujícího. Ve smlouvě může být sjednáno speciální balení.

2.3 Prodávající deklaruje, že předmět smlouvy je v souladu se všemi příslušnými zákonnými ustanoveními.

2.4 Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být rovněž samostatně fakturovány.

2.5 Kupující je povinen převzít předmět smlouvy a zaplatit kupní cenu smlouvou stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě.

2.6 Strany jsou povinny bez zbytečného odkladu vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které mohou mít důsledky pro plnění smlouvy.

  1. Platební podmínky

3.1 Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného a DPH na účet prodávajícího ve stanovené lhůtě. Splatnost faktur je 14 dnů od jejího vystavení, není-li dohodnuto písemně jinak.

3.2 Kupující není oprávněn si započíst k tíži kupní ceny případné pohledávky vůči prodávajícímu, není-li dohodnuto písemně jinak.

3.3 Je-li kupující v prodlení s placením jakékoliv faktury, je prodávající oprávněn účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky a kupující je povinen ji uhradit. Prodávající je oprávněn přerušit dodávku dalšího objednaného zboží.

3.4 Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží kupujícímu, nebo prvnímu veřejnému dopravci a prodávající vystaví kupujícímu řádný daňový doklad – fakturu.

  1. Kupní cena

4.1 Kupní cena je stanovena v platné nabídce prodávajícího kupujícímu a obsahuje obvyklé balení a značení zboží. Cena je platná do odvolání nabídky nebo do doby vystavení nové nabídky.

4.2 Kupující nese ke své tíži všechny výlohy a poplatky, které mohou vzniknout mimo území ČR, jako např. daně, cla, dovozní poplatky a podobně.

  1. Dodací podmínky

5.1 Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

5.2 Nedojde-li ve smlouvě k výslovné dohodě o termínu dodání zboží, je tuto dobu oprávněn určit prodávající.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit objednané množství, bez předchozího souhlasu kupujícího o max. +/- 10%, pokud kupující výslovně v objednávce neuvede jinak a také množství je možno dodat ve více dílčích délkách pokud kupující neuvede jinak.

5.4 U zboží jehož objednané množství je větší než 150 rolí, hradí dopravní náklady v ČR prodávající – CPT (dle INCOTERMS 2000), pokud není prodávajícím stanoveno jinak.

5.5 U zboží, jehož objednané množství je nižší než 150 rolí, je tato cena EXW, případně dopravní náklady na dodání zboží kupujícímu hradí kupující.

5.6 U zboží na dobírku je účtováno doběrečné. 

5.7 Pokud není v potvrzení objednávky, či na dodacím listě stanoveno jinak, zboží je dodáváno v nevratných obalech.  Zboží je možno dodávat v nadstandardním balení (např. pro lodní přepravu) za příplatek. Vratné přepravní obaly budou kupujícímu fakturovány s dodávkou výrobků samostatnou položkou (vratnými přepravními obaly se ve smyslu všeobecných obchodních podmínek rozumí vratné palety a kovové dutinky). 

Kupující je oprávněn vratné přepravní obaly vrátit prodávajícímu nejpozději však do tří měsíců od realizované dodávky výrobků a to na vlastní náklady. Vratné přepravní obaly vrácené kupujícím budou prodávajícím dobropisovány, avšak nesmí být poškozené či znečistěné, jinak má prodávající právo takové obaly nepřijmout nebo vrátit zpět na náklady kupujícího.

Na dodacím nebo přepravním listu k obalům musí být vždy uvedena čísla faktur prodávajícího, počet kusů a druh vrácených  obalů.

  1. Výhrada vlastnického práva

6.1 Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím tj. připsáním vyfakturované částky na účet prodávajícího.

  1. Vrácení zboží

7.1 Kupující může vrátit dodané zboží prodávajícímu pouze na základě předchozí písemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

7.2 Zboží nebude přijato prodávajícím bez příslušného dokladu – „Vrácení zboží“, které vystavuje prodávající a pouze ve stavu vydodaném prodávajícím kupujícímu.

  1. Odstoupení od smlouvy

8.1 V případě odstoupení od smlouvy kupujícím v průběhu dodací lhůty je prodávající oprávněn účtovat odstupné ve výši 25% z celkové kupní ceny. Tímto není dotčen nárok na náhradu škod, které prodávajícímu případně vznikly v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

8.2 Zaplacením odstupného dle bodu 8.1 těchto VODP smlouva zaniká.

  1. Reklamační režim

9.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce maximálně 12 měsíců od vydodání zboží, a při dodržení především těchto skladovacích podmínek dodavatele: Folie musí být skladována v suchém a bezprašném prostředí. Folie nesmí být v době skladování vystavována déletrvajícím teplotám větším než 25°C a nižším než 0°C. Folie musí být aplikována na chráněný materiál v průběhu 6 měsíců od expedice ze závodu SUPROFILM s.r.o. Folie musí být odstraněna z materiálu nejpozději do 6 měsíců po aplikaci nebo do 3 měsíců po aplikaci, jestliže byl chráněný materiál vystaven povětrnostním vlivům, pokud není v technické specifikaci jednotlivých výrobků stanoveno jinak. Doporučená teplota materiálu při snímání ochranné folie je 10-35 °C.

9.2 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout zboží při jeho odběru nebo převzetí a v případě zjištěných vad sepsat o výsledku prohlídky protokol a doručit jej prodávajícímu.

9.3 Reklamace množstevních vad, kdy dodané množství, či sortiment neodpovídá množství uvedenému na dodacím listě, je přípustná ve lhůtě do 5 pracovních dnů od převzetí, nebo obdržení dodávky zboží, jinak nárok z reklamace zaniká. Kupující je povinen doložit číslo dodacího listu a faktury.

9.4 Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat nejpozději v okamžiku obdržení popř. převzetí dodávky zboží, jinak nárok z reklamace zaniká.

9.5 Skryté vady zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v záruční době.  V případě reklamace přenosu lepidla z folie na chráněný povrch se skrytá vada stává zjevnou v okamžiku sejmutí ochranné folie z povrchu a kupující je povinen tuto závadu reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dní od sejmutí folie z povrchu. Reklamace přenosu lepidla uplatněné po této lhůtě nemohou být akceptovány, stejně tak veškeré nároky z těchto reklamací zaniknou uplynutím lhůty 7 dní od sejmutí ochranné folie z povrchu.

9.6 Prodávající je oprávněn rozhodnout na základě předložených dokladů, popř. prohlídky reklamovaného zboží o oprávněnosti reklamovaných vad a to do 30-ti dnů od doručení reklamace. V případě nutnosti vypracování znaleckého posudku či jiného posouzení se tato lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů.

9.7 Reklamace ze strany kupujícího musí být uplatněna písemnou formou na adresu SUPROFILM s.r.o., Zábřežská 74, 787 01 Šumperk, ČR, kde je nutno jednoznačně specifikovat reklamované nedostatky.

9.8 Neoznámení vad ve stanovených lhůtách znamená, že kupující dodávku bez připomínek přijal.

9.9 V případě oprávněné reklamace vady odstranitelné tuto vadu do 30-ti dnů na svoje náklady prodávající odstraní.

9.10 V případě oprávněné reklamace vady neodstranitelné, prodávající zboží vymění za bezvadné popř. vrátí kupní cenu kupujícímu. Jestliže tato vada nebrání v užívání zboží poskytne prodávající kupujícímu odpovídající slevu.

9.11 Pokud bude zjištěno, že reklamovaná vada vznikla v důsledku nesprávného skladování, užívání, aplikace folie nebo nešetrné manipulace se zbožím, kupujícímu zaniká nárok na reklamaci.

9.12 Rozsah odpovědnosti prodávajícího je omezen na výměnu, vrácení nebo dodatečnou dodávku a to pouze na základě vlastního uvážení prodávajícího. V žádném případě nemůže prodávající nést odpovědnost ve vztahu k jakékoliv nepřímé nebo následné škodě, včetně ztráty zisku, a jeho odpovědnost nemůže překročit kupní cenu produktu dodaného kupujícímu.

  1. Závěrečná ustanovení

10.1 Technické změny  vyhrazeny.

10.2 V případě, že kupující nebude mít ve vztahu k prodávajícímu vypořádány veškeré finanční závazky včetně smluvních pokut, odstupného a úroků z prodlení, je prodávající oprávněn odstoupit jednostranně od uzavřené kupní smlouvy. Kupující není oprávněn v tomto případě domáhat se jakékoliv náhrady škody.

10.3 Prodávající si vyhrazuje právo měnit, nebo doplňovat tyto VODP, popř. vydat VODP nové.

10.4 Nákupní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s těmito VODP jsou pro prodávajícího nezávazné, i když jsou součástí objednávky kupujícího a prodávající je nerozporoval.

10.5 Veškeré údaje obsažené v kupní smlouvě jsou předmětem obchodního tajemství a nesmí být sděleny třetí osobě.

10.6 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VODP se stane protiprávním a neplatným, ostatní ustanovení tímto nebudou nikterak dotčena a strany se dohodnou na zákonné a platné verzi tohoto ustanovení.

10.7 Všechny spory vyplývající z těchto VODP budou strany řešit především vzájemnou dohodou. Strany se dohodly, že s konečnou platností budou spory řešeny u Okresního soudu v Šumperku.

cs_CZ